ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เราจัดส่งฟรี
นอกเขตปริมณฑล คิดค่าใช้จ่ายตามระยะทาง

เงื่อนไขการจัดส่งและการจัดส่ง (ตัดตอนมาจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา)
6.1 เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่นกับลูกค้าเรื่องการส่งมอบสินค้าจะส่งทางขนส่งไปยังที่อยู่ในการจัดส่งโดยของลูกค้า หรือลูกค้าสามารถจัดรถขนสินค้าได้ด้วยตนเองได้ จนถึงตอนนี้ขอให้ตกลงกันในวันซื้อขาย
6.1.1 การจัดส่งสินค้าที่ซื้อโดยลูกค้าจะเกิดขึ้นในกรณีที่มีการชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารหรือ PayPal ภายในห้าวันทำการหลังจากได้รับการชำระเงิน
6.1.2 ในกรณีที่มีการส่งมอบ รายการที่ซื้อจะถูกจัดส่งภายในเจ็ดวันทำการหลังชำระเงิน(กรุงเทพฯและปริมณฑล) นอกเขตอาจใช้เวลามากกว่าเจ็ดวันทำการ